Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

BOSS ĐẠI HOÀNG KIM

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm...

 

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm:  Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu họ đã mang theo bảo vật hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

 

 

 Thời gian & điều kiện:

 

 Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 16h30 ngày 16/07/2019.

 Thời gian xuất hiện Boss: 

          19h30 xuất hiện Boss đại - Đường Phi Yến

 

 


 

 

          19h35 xuất hiện Boss đại - Huyền Giác Đại Sư

 

 

 

          19h40 xuất hiện Boss đại - Từ Đại Nhạc

 

 

 

 

 

          19h45 xuất hiện Boss đại - Cổ Bách:

 

 

          19h50 xuất hiện Boss đại - Lam Y Y:

 

 

 

           22h30 xuất hiện Boss đại - Hà Linh Phiêu

 

        


 

 

          22h35 xuất hiện Boss đại - Gia Luật Tị Ly

 

 

 

          22h40 xuất hiện Boss đại -  Tuyền Cơ Tử

 

 

 

 

          22h45 xuất hiện Boss đại - Yên Hiểu Trái:

 

 

 

          22h50 xuất hiện Boss đại - Mạnh Thương Lương:

 

 

 Thời gian tồn tại Boss:

          Biến mất khi bị tiêu diệt

          Biến mất sau bảo trì

 

 

 Vị trí xuất hiện:  

 

 Xuất hiện ngẫu nhiên tại các thành thị và các map luyện công

 Khi xuất hiện sẽ có thông báo bản đồ xuất hiện Boss

 

 

 Phần thưởng khi hạ Boss: 

 

 Tổ đội kết thúc Boss: 10.000.000 exp không cộng dồn

 Những nhân vật xung quanh nơi boss bị tiêu diệt: 2.000.000 exp không cộng dồn

 

 

 Phần thưởng rơi khi hạ Boss: 

 

 Sẽ có phần thưởng ngẫu nhiên cho cá nhân kết thúc boss hoặc cho tổ đội dame lớn nhất (mục đích của việc này để mọi người ai cũng phải tham gia đánh Boss)

 Sau 20s kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được.

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!